les

Lesnictví

Tradiční metodou lesních hospodářů pro zjišťování stavů lesů bývá terénní průzkum, při kterém se spoléhají na svůj zrak. Nutností zůstává individuální přístup ke každému stromu a změření údajů pomocí registračních pomůcek, což bývá časově i fyzicky náročné. Díky technologickému pokroku se ovšem naskýtají široké možnosti sběru komplexních dat z rozsáhlých a obtížně přístupných území v krátkém čase, což umožňuje celý proces radikálně zefektivnit. Naše firma pro tyto účely využívá bezpilotních letadel nesoucích senzor LiDAR v kombinaci s RGB kamerou pro vytvoření přesných a podrobných 3D modelů lesních porostů. Námi získaná data jsou unikátní svou podrobností a povahou. Poskytují nejen detailní obraz aktuálního stavu lesa, ale umožnují i hlubší pochopení komplexních procesů a vztahů na celém lesním ekosystému. Díky této metodě mohou lesní hospodáři investovat svůj čas a energii do jiných pracovních činností a zároveň stále provádět uvážená rozhodování pro plánování hospodaření, maximalizaci výnosů a zajistit tak dlouhodobou udržitelnost lesních systémů.

Naše firma nabízí komplexní služby v oblasti lesního hospodářství a poskytuje:

Podkladové materiály pro zpracování LHP a LHO

 • Mapové podklady a geografická data
 • Zhodnocení stavu přírodních poměrů a kategorií lesa
 • Údaje o stavu lesa pro JPRL
 • Měření výšek stromů, porostních veličin a druhová klasifikace
 • Údaje pro návrhy hospodářských opatření a plánování obnovy

Poskytování údajů pro výchovnou činnost/Pěstování lesů

 • Kontrola úspěšnosti zalesnění a zajištění lesního pozemku
 • Kontrola úspěšnosti přirozeného zmlazení
 • Segmentace jednotlivých stromů a indetifikace jejich habitu, vitality
 • Hodnocení stavu mlazin a kontrola oplocení
 • Sběr dat pro účelné probírky a prořezávky
 • Mapování kotlíků v lesních porostech
 • Mapování nemocných a jiných stromů k mimořádné téžbě

Těžba, doprava, hrazení bystřin

 • Technologická příprava těžby a mapování nerovných terénů
 • Návrhy lanovkové sítě pro efektivní dopravu dříví
 • Mapování lesní dopravní sítě, včetně dat pro údržby, opravy a rekonstrukce
 • Kontrola stability koryt vodních toků
 • Kontrola drenáží a melioračních prvků

Ochrana lesa

 • Mapování zdravotního stavu lesa a rizikových oblastí
 • Mapování území zasažených sněhovou kalamitou a predikce možného ohrožení
 • Mapování rozsáhlých požárů a vyhledávání suchých území s rizikem pro vznícení
 • Mapování vodních zdrojů, mokřin
 • Mapování stromů zasažených kůrovcem či jinými patogeny
 • Mapování rozsahu zabuřenění lesních kultur
 • Mapování počtu okousaných sazenic zvěří
 • Mapování území ohrožených erozí

Normování práce v lesnictví

 • Stanovení pracovních norem pro různé lesnické činnosti

Další služby

 • Mapování ovocných stromů, vinic a chmelnic
 • Mapování plantáží s vánočními stromky
 • Mapování a kontrola růstu rychle rostoucích dřevin

Oceňování lesních porostů

 • Mapování a oceňování škod v lesích
 • Sledování ztrát půdy na stanovišti
 • Oceňování rybníků a malých/velkých vodních nádrží